چه حالی میکنه وقتی مامان دوستش میخواد تو آشپزخونه بهش کس بده