وقتی مامان بابا نبودن اومد و شروع کرد به جنده بازی تا من کردمش

0 views