شما غزه بخورد و ما میکنیم بعد بهتون دسر مغزی میدیم

0 views