حتما ببینید – جندهه خانوم هم از کون میده و هم از کس یا آب دنی رو بیاره